Захирлын зөвлөл
ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН:

1
Ц.Энхбаатар
Захирал
2
Сургалт, чанарын албаны дарга
3
Э.Чимэдлхам
Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 
4
Чанарын менежер
5
Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбарын эрхлэгч 
6
Ази судлалын салбарын эрхлэгч 
7 Ч.Золзаяа Англи хэл судлалын тэнхимийн эрхлэгч 
8
Ахлах нягтлан бодогч
9 Ц.Энхжаргал Англи хэлний академийн захирал
10 С.Сэржмядаг Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбарын ахлах багш 
11 Б.Сонинцэцэг Ази судлалын салбарын ахлах багш 
12 М.Лхамжав Захирлын туслах